Kund och leveranspolicy

Kund-sekretesspolicy

Omfattning och syfte
Denna policy gäller för Ljungby Maskin AB behandling av kunders personuppgifter.
 
Syftet med denna policy är att ge våra nuvarande, tidigare och potentiella kunder (kallade "kunder" eller "du") en förståelse för:
 
 • De omständigheter under vilka vi samlar in och behandlar dina personuppgifter.
 • Typerna av personuppgifter som vi samlar in.
 • Orsakerna till att vi samlar in dina personuppgifter.
 • Hur vi hanterar dina personuppgifter.
Åtagande
Behandling av dina personuppgifter utgör en viktig del av att vi tillhandahåller produkter och tjänster till dig.
 
Valfrihet
Dina personuppgifter tillhör dig. Vi är noga med att inte göra några antaganden om dina sekretesspreferenser och försöker utforma vår behandling av dina uppgifter efter ditt önskemål så att du kan välja om du vill dela dina uppgifter med oss.

Avvägning av intressen
När behandling av dina personuppgifter är nödvändig för ett legitimt ändamål och när detta ändamål är viktigare än behovet av att skydda din integritet så kan vi komma att behandla vissa personuppgifter utan att erhålla ditt uttryckliga godkännande. För ytterligare information, se avsnittet "Samtycke" nedan. Vi bedömer om det finns ett sådant legitimt ändamål utgående från de potentiella fördelarna (inklusive säkerheten) för oss, våra kunder och allmänheten.

Ljungby Maskin AB strävar efter att endast behandla kunders personuppgifter som är tillräckliga, relevanta och inte för omfattande i förhållande till det ändamål för vilket de har samlats in. Vår målsättning är att avidentifiera dina personuppgifter när en funktion eller tjänst kan åstadkommas med avidentifierade data. Om vi kombinerar avidentifierade eller icke-personuppgifter med dina personuppgifter så behandlas de som personuppgifter så länge som de är kombinerade.

Datainsamling
Du kan förse oss med information om dig eller din hjullastare när du använder Ljungby Maskin AB tjänster eller vid andra typer av kontakter med Ljungby Maskin AB, till exempel via våra webbplatser. Vi kan även erhålla sådana uppgifter från våra återförsäljare, serviceverkstäder eller servicepartners. Dessa uppgifter kan omfatta:
 
 • Dina kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer, e-postadress etc).
 • Uppgifter om hjullastarens (chassinummer, modell, inköpsdatum, servicehistorik etc).
 • Positionsuppgifter genererade genom dina eventuella spårsystem/loggningssystem som i enlighet med ert köpekontrakt hanteras av Ljungby Maskin AB.
 • Din hjullastare kan beroende på dina eventuella spårsystem/loggningssystem som i enlighet med ert köpekontrakt installerats samlar även automatiskt främst tekniska uppgifter som inte är relaterade direkt till dig som person. Sådana uppgifter är normalt knutna till hjullastarens chassinummer och kan därför vara spårbara till dig. 
Uppgifter kan omfatta:
 • Systemfunktionsstatus (för motor, gasspjäll, styrning, bromsar etc)
 • Uppgifter om körning (hastighet, användning av broms- och gaspedal, rattvridning etc)
 • Positionsuppgifter
Vi är mycket försiktiga och vidtar ytterligare åtgärder om och när vi samlar in och behandla känsliga personuppgifter, enligt vad som krävs i tillämplig lagstiftning. I den mån som personnummer lagras av Ljungby Maskin AB anses dessa uppgifter vara extra känsliga. För att undvika tveksamheter, observera att tillämplig lagstiftning kan kräva att även andra typer av uppgifter ska behandlas som känsliga personuppgifter.
 
Samtycke
När det är rimligt ur praktisk synpunkt eller krävs enligt tillämplig lagstiftning inhämtar vi ditt godkännande innan vi samlar in eller använder dina personuppgifter. Begäran om ditt godkännande kommer att vara tydlig och ge dig en rimlig grund för att fatta beslut. Ditt godkännande kan alltid upphävas, till exempel genom att säga upp en viss tjänst eller genom att kontakta Ljungby Maskin AB på adressen som anges i avsnittet "Information och åtkomst" nedan.
 
Insamling och användning av uppgifter kan behövas:
 
 • För att tekniker ska kunna ställa diagnos på och åtgärda fel vid service och underhåll.
 • För Ljungby Maskin AB produktutveckling, till exempel förbättring av kvalitet och säkerhetsfunktioner.
 • För handläggning av Ljungby Maskin AB garantiåtaganden.
 • För att uppfylla krav enligt lagstiftning.
 • Andra syften som specificeras i ert köpekontrakt.
Vid insamling eller användning av maskin relaterade uppgifter för dessa ändamål och liknande legitima ändamål för Ljungby Maskin AB räkning begär vi normalt sett inte ditt godkännande om detta inte bedöms nödvändigt i det enskilda fallet eller krävs enligt tillämplig lagstiftning.

Ljungby Maskins återförsäljare, serviceverkstäder och servicepartners
Ljungby Maskin AB föreskriver strikta regler för uppfyllande av dataskyddskrav i sina avtal med våra serviceverkstäder och servicepartners. Observera dock att Ljungby Maskin AB´s återförsäljare, serviceverkstäder och service partners kan vara skilda juridiska enheter och att vi normalt sett inte är ansvariga om sådana verkstäder inte följer gällande lagstiftning. 

Om du har frågor avseende din återförsäljare, serviceverkstad eller service partners användning av dina personuppgifter ber vi dig ta direktkontakt denna.
 
Användning av uppgifter
De personuppgifter som Ljungby Maskin AB samlar in om dig och hjullastaren används:
 
 • För att tillhandahålla produkter och tjänster till dig, samt att ge dig förbättrade erbjudanden.
 • För att informera dig om uppdateringar av, eller ändringar, i våra produkter och tjänster, inklusive men inte begränsat till ändringar av våra villkor och förutsättningar samt policy.
 • För att informera dig om nya produkter, tjänster och evenemang.
 • För att tillhandahålla support och tjänster (garantiservice, information om återkallelser etc).
 • För produktutvecklingsändamål, till exempel för att förbättra prestanda, kvalitet och säkerhet.
 • För att utvärdera och förbättra våra erbjudanden till och kommunikation med kunder.
 • För att uppfylla krav enligt lag.
För det flesta behandlingsåtgärder kan du avböja vår användning av dina personuppgifter genom att uppdatera dina preferenser, säga upp en viss tjänst eller upphäva ditt godkännande av behandlingen genom att kontakta Ljungby Maskin AB på adressen som anges i avsnittet "Information och åtkomst" nedan eller enligt andra anvisningar från oss. Om inte annat anges i gällande lagstiftning kan du dock normalt sett inte avböja behandling av dina personuppgifter:
 
 • När det gäller vissa åtgärder för insamling och vidare behandling av dina bilregistrerade uppgifter (se avsnittet "Samtycke" ovan).
 • Som vi utför för att sända viktiga meddelanden till dig, som ändringar av våra villkor och förutsättningar och policy eller i fall av produktåterkallelser.
 • Som vi utför för att uppfylla våra juridiska åtaganden.
 
Lagring
Vi lagrar endast dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för de ändamål som anges i denna policy eller de ändamål som du informerats om på annat sätt.

Detta innebär att när du väl godkänt vår behandling av dina personuppgifter så behåller vi dina uppgifter enligt det godkännande du givit och/eller tills du upphäver ditt godkännande. Om du har upphävt ditt godkännande kan vi ändå behålla vissa personuppgifter under den tid som krävs för att vi ska uppfylla våra juridiska åtaganden och försvara oss i juridiska tvister. Om vi inte har erhållit ditt godkännande för behandlingen behålls uppgifterna endast så länge som medges enligt lag.
 
Uppgifternas kvalitet
När vi behandlar dina personuppgifter så eftersträvar vi att säkerställa att de är korrekta och uppdaterade. Vi försöker att ta bort eller korrigera uppgifter som är felaktiga eller ofullständiga. För ytterligare information om din rätt att säkerställa att de personuppgifter om dig som vi förvarar är korrekt, se avsnittet "Information och åtkomst" nedan.
 
Information och åtkomst
Enligt vad som anges i avsnittet "Anmärkning" ovan kan vi förse dig med specifik information om vår behandling av dina personuppgifter vid behandling och registrering av sådana uppgifter. En gång om året har du rätt att begära och kostnadsfritt erhålla information om:
 
 • Vilka personuppgifter avseende dig vi behandlar.
 • Var personuppgifterna samlas in. 
 • Ändamålet med behandlingen.
 • Vilka mottagare eller kategorier av mottagare som får del av personuppgifterna. Begäran om sådan information måste göras skriftligen och undertecknas av dig personligen och innehålla information om ditt namn, adress och helst även din e-postadress. Du har även rätt att begära att vi korrigerar, spärrar eller tar bort ev felaktiga uppgifter om dig. Begäran ska skickas till: 
 
Ljungby Maskin AB
Att: Dataskyddsombud
Box 314 
341 26 Ljungby 
 • Din begäran handläggs snabbt och korrekt. För begäran om att ta bort personuppgifter tillämpas gällande krav enligt lag. När gällande lag medger att en administrativ avgift tas ut för att uppfylla en sådan begäran, kan Ljungby Maskin AB debitera en sådan avgift.
 
Sekretess
Ljungby Maskin AB strävar efter att vidta erforderliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter från oavsiktlig eller olaglig förstörelse, oavsiktlig förlust eller ändring, icke godkänt yppande eller åtkomst och alla andra olagliga former av behandling. Vi strävar efter att säkerställa att sekretessnivån och åtgärderna som vidtas för att skydda dina personuppgifter är tillräckliga i förhållande till de risker som föreligger på grund av dina personuppgifters egenskaper och behandling.
 
Yppande till tredje part
Ljungby Maskin AB kan komma att dela med sig av dina personuppgifter:
 
 • Mellan Ljungby Maskin AB-enheter.
 • Till Ljungby Maskin AB återförsäljare, serviceverkstäder och service partners och deras verkstäder för att sända produkt- och tjänsteerbjudanden till dig.
 • Till leverantörer som tillhandahåller tjänster till Ljungby Maskin AB enligt databehandlingsavtal (enligt lagkrav).
 • I samband med försäljning eller överföring av en Ljungby Maskin AB-enhet eller dess tillgångar.
 • Enligt lagkrav, till exempel i samband med en myndighetsutredning, tvist eller annan juridisk process.
 • När vi, i god tro, anser att ett yppande är nödvändigt för att skydda dina rättigheter, till exempel för att undersöka potentiella överträdelser av våra villkor och förutsättningar eller för att upptäcka, förhindra eller avslöja bedrägeri eller andra säkerhetsproblem.
När dina personuppgifter delges tredje part eller mellan Ljungby Maskin AB-enheter bedömer vi om detta kräver extra skyddsåtgärder (till exempel om överföring av personuppgifter till annat land kan förekomma).
 
Behandling av uppgifter för vår räkning
Vi begränsar åtkomsten till dina personuppgifter till Ljungby Maskin AB-anställda som behöver använda informationen för att behandla den för vår räkning och som är bundna enligt avtalskrav att hålla dina personuppgifter skyddade och konfidentiella. 
 
Marknadsföring
Vi kommer inte att sälja eller handla med dina personuppgifter gentemot tredje part om vi inte har ditt godkännande för att göra det.

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part för dennes marknadsföringsändamål om vi inte har erhållit ditt godkännande för sådan delning. Om du har givit ett sådant godkännande men inte vill få marknadsföringsmaterial från en tredje part, ta direktkontakt med denna tredje part.

Vi kan förse dig med information om nya produkter, tjänster, evenemang eller liknande marknadsföringsaktiviteter. Om du vill säga upp e-postnyhetsbrev eller liknande kommunikation, följ anvisningarna i respektive kommunikation. 
 
Webbplatser och cookies
Varje Ljungby Maskin AB-webbplats som är öppen för våra kunder innehåller en online-integritetsförsäkran och information om vår användning av cookies. För vissa länder finns det även en online-procedur för att godta eller avböja cookies. Vi ber dig läsa igenom och ta ställning till respektive försäkran och information när du besöker våra webbplatser.

Vad är cookies?
En cookie är en textfil som vid uppkoppling mot en webbplats sparas på och vid senare besök, hämtas från, besökarens dator eller datorliknande enheter t.ex. mobiltelefoner. Cookien sparas i anslutning till de filer som används av datorns webbläsare eller motsvarande program. Det är mycket vanligt att webbplatser använder cookies eftersom de ofta används till grundläggande funktioner.
 
Så används cookies på vår webbplats:
Ett syfte med att använda cookies på denna webbplats är för att kunna räkna antalet användare och analysera trafiken. Genom att förstå hur webbplatsen används kan vi utveckla och förbättra den. Google Analytics används för denna statistik.
 
Ändringar
Ljungby Maskin AB förbehåller sig rätten att ändra denna policy från tid till annan. Datum för senaste ändring anges i slutet av detta dokument. Om vi ändrar denna policy och det sätt på vilket vi använder dina personuppgifter så tillhandahåller vi en uppdaterad version av denna policy.

Ljungby 2018-06-05
 

Leverantörs-sekretesspolicy


Omfattning och syfte
Denna policy gäller för Ljungby Maskin AB´s behandling av leverantörers personuppgifter i form av kontaktuppgifter (nedan kallad uppgifter).

Syftet med denna policy är att ge våra nuvarande, tidigare och potentiella leverantörer och des anställda (kallade "leverantörer" eller "ni") en förståelse för:
 
 • De omständigheter under vilka vi samlar in och behandlar era uppgifter.
 • Typerna av uppgifter som vi samlar in.
 • Orsakerna till att vi samlar in era uppgifter

 

Åtagande
Behandling av era uppgifter som kontaktperson utgör en viktig del i vårt samarbete mellan våra respektive företag.
 
Valfrihet
Era uppgifter tillhör dig. Vi är noga med att inte göra några antaganden om era sekretesspreferenser och försöker utforma vår behandling av era uppgifter efter ert önskemål så att ni kan välja om ni vill dela era uppgifter med oss.
 
Avvägning av intressen
När behandling av era uppgifter är nödvändig för ett legitimt ändamål och när detta ändamål är viktigare än behovet av att skydda din integritet så kan vi komma att behandla vissa uppgifter utan att erhålla ditt uttryckliga godkännande. 
 
Vi bedömer om det finns ett sådant legitimt ändamål utgående från de potentiella fördelarna (inklusive säkerheten) för oss, våra kunder och allmänheten.

Ljungby Maskin AB strävar efter att endast behandla våra leverantörers och deras kontaktpersoners uppgifter som är tillräckliga, relevanta och inte för omfattande i förhållande till det ändamål för vilket de har samlats in.
 
Datainsamling
Du kan förse oss med information om dig som kontaktperson för den leverantör ni representerar när ni igår samarbete med Ljungby Maskin AB eller vid andra kontakter med Ljungby Maskin AB, till exempel via våra webbplatser.

Ljungby Maskins återförsäljare, serviceverkstäder och servicepartners
Ljungby Maskin AB föreskriver strikta regler för uppfyllande av dataskyddskrav i sina avtal med våra återförsäljare, serviceverkstäder och servicepartners. Observera dock att Ljungby Maskin AB´s återförsäljare, serviceverkstäder och servicepartners kan vara skilda juridiska enheter och att vi normalt sett inte är ansvariga om sådana återförsäljare, serviceverkstäder och servicepartners inte följer gällande lagstiftning. Om ni har frågor avseende din återförsäljare, serviceverkstad eller servicepartners användning av era uppgifter ber vi dig ta direktkontakt denna.
 

Användning av uppgifter
De uppgifter som Ljungby Maskin AB samlar in om dig och det företag ni representerar:

 • För att tillgodose en god affärsrelation när vi köper produkter och tjänster av er.
 • För att informera dig om förändringar av, de produkter och tjänster, inklusive men inte begränsat till ändringar av våra villkor och förutsättningar samt policy, som vi köper av er som leverantör.
 • För produktutvecklingsändamål, till exempel för att förbättra prestanda, kvalitet och säkerhet i de produkter vi köper av er.
 • För att utvärdera och förbättra vår kommunikation med våra leverantörer
 • För att uppfylla krav enligt lag.
För det flesta behandlingsåtgärder kan ni avböja vår användning av era uppgifter genom att uppdatera preferenser, säga upp en viss tjänst eller upphäva ditt godkännande av behandlingen genom att kontakta Ljungby Maskin AB på adressen som anges i avsnittet "Information och åtkomst" nedan eller enligt andra anvisningar från oss.
 
Lagring
Vi lagrar endast era uppgifter i form av kontaktuppgifter så länge som det är nödvändigt för de ändamål som anges i denna policy eller de ändamål som ni informerats om på annat sätt.

Detta innebär att när ni väl godkänt vår behandling av era uppgifter så behåller vi era uppgifter enligt det godkännande ni givit och/eller tills ni upphäver ditt godkännande. Om ni har upphävt ditt godkännande kan vi ändå behålla vissa uppgifter under den tid som krävs för att vi ska uppfylla våra juridiska åtaganden och försvara oss i juridiska tvister. Om vi inte har erhållit ditt godkännande för behandlingen behålls uppgifterna endast så länge som medges enligt lag.
 
Uppgifternas kvalitet
När vi behandlar era uppgifter så eftersträvar vi att säkerställa att de är korrekta och uppdaterade. Vi försöker att ta bort eller korrigera uppgifter som är felaktiga eller ofullständiga. För ytterligare information om din rätt att säkerställa att de uppgifterom dig som vi förvarar är korrekt, se avsnittet "Information och åtkomst" nedan.
 
Information och åtkomst
En gång om året har ni rätt att begära och kostnadsfritt erhålla information om:
 
 • Vilka uppgifter avseende dig vi behandlar, 
 • Var uppgifterna samlas in.
 • Ändamålet med behandlingen.
 • Vilka mottagare eller kategorier av mottagare som får del av personuppgifter i form av kontaktuppgifterna. Begäran om sådan information måste göras skriftligen och undertecknas av dig personligen och innehålla information om ditt namn, adress och helst även din e-postadress. Ni har även rätt att begära att vi korrigerar, spärrar eller tar bort ev felaktiga uppgifter om dig. Begäran ska skickas till:

Ljungby Maskin AB
Att: Dataskyddsombud
Box 314 
341 26 Ljungby 

 • Din begäran handläggs snabbt och korrekt. 
 • För begäran om att ta bort uppgifter tillämpas gällande krav enligt lag. När gällande lag medger att en administrativ avgift tas ut för att uppfylla en sådan begäran, kan Ljungby Maskin AB debitera en sådan avgift.
 
Sekretess
Ljungby Maskin AB strävar efter att vidta erforderliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda era uppgifter från oavsiktlig eller olaglig förstörelse, oavsiktlig förlust eller ändring, icke godkänt yppande eller åtkomst och alla andra olagliga former av behandling. Vi strävar efter att säkerställa att sekretessnivån och åtgärderna som vidtas för att skydda era uppgifter är tillräckliga i förhållande till de risker som föreligger på grund av era uppgifter egenskaper och behandling.
 

Yppande till tredje part
Ljungby Maskin AB kan komma att dela med sig av era uppgifter:

 • Mellan Ljungby Maskin AB-enheter
 • Till Ljungby Maskin AB återförsäljare, serviceverkstäder och service partners och deras verkstäder för att sända produkt- och tjänsteerbjudanden och andra meddelanden till dig.
 • I samband med försäljning eller överföring av en Ljungby Maskin AB-enhet eller dess tillgångar.
 • Enligt lagkrav, till exempel i samband med en myndighetsutredning, tvist eller annan juridisk process
 • När vi, i god tro, anser att ett yppande är nödvändigt för att skydda era rättigheter, till exempel för att undersöka potentiella överträdelser av våra villkor och förutsättningar eller för att upptäcka, förhindra eller avslöja bedrägeri eller andra säkerhetsproblem.
När era uppgifter delges tredje part eller mellan Ljungby Maskin AB-enheter bedömer vi om detta kräver extra skyddsåtgärder (till exempel om överföring av uppgiftertill annat land kan förekomma).

Behandling av uppgifter för vår räkning
Vi begränsar åtkomsten till era uppgiftertill Ljungby Maskin AB-anställda som behöver använda informationen för att behandla den för vår räkning och som är bundna enligt avtalskrav att hålla era uppgifter skyddade och konfidentiella. 
 

Webbplatser och cookies
Ljungby Maskin AB-webbplats, som är öppen för alla, innehåller en online-integritetsförsäkran och information om vår användning av cookies. För vissa länder finns det även en online-procedur för att godta eller avböja cookies. Vi ber dig läsa igenom och ta ställning till respektive försäkran och information när du besöker våra webbplatser.


Vad är cookies?
En cookie är en textfil som vid uppkoppling mot en webbplats sparas på och vid senare besök, hämtas från, besökarens dator eller datorliknande enheter t.ex. mobiltelefoner. Cookien sparas i anslutning till de filer som används av datorns webbläsare eller motsvarande program. Det är mycket vanligt att webbplatser använder cookies eftersom de ofta används till grundläggande funktioner.
 
Så används cookies på vår webbplats:
Ett syfte med att använda cookies på denna webbplats är för att kunna räkna antalet användare och analysera trafiken. Genom att förstå hur webbplatsen används kan vi utveckla och förbättra den. Google Analytics används för denna statistik.
 

Ändringar
Ljungby Maskin AB förbehåller sig rätten att ändra denna policy från tid till annan. Datum för senaste ändring anges i slutet av detta dokument. Om vi ändrar denna policy och det sätt på vilket vi använder era uppgifter så tillhandahåller vi en uppdaterad version av denna policy på vår webb-plats.

Ljungby 2018-06-05